Среда, 14.11.2018, 20:08

D

Каталог файлов

Главная » Файлы » Мои файлы

ПРОГРАМА "КРОКИ ДО ІНФОРМАТИКИ. ШУКАЧІ СКАРБІВ"
[ Скачать с сервера (58.7 Kb) ] 03.09.2011, 22:28

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Вступ

Сучасний світ ставить високі вимоги до людини, тому завдання сучасної школи полягає у вихованні особистості, здатної до життєтворчої діяльності.  Представлена програма з інформатики «Шукачі скарбів» розроблена на основі Закону України «Про за­гальну середню освіту» і Державного стандарту базової і повної середньої освіти. У ній враховано всі вимоги до шкільного курсу «Інформатика», узято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різ­нобічний навчальний, розвивальний і виховний вплив на учнів, сприяти формуванню особистості, здатної правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, рівень компе­тентності та конкурентоспроможності; використано сучасні організаційні форми, методи й технології викладання інформатики в загальноосвітній школі.

Основна мета навчання за даною авторською програмою поля­гає у формуванні інтелектуально розвиненої особистості, яка во­лодіє вміннями й навичками доводити і спростовувати, методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення; яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язування проблем, критично мисли­ти, опрацьовувати різноманітну інформацію. Зазначена мета пе­редбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.

МЕТА ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Надати учням знання,  які складають уявлення про інфор­маційну картину світу та інформаційні процеси, які сприятимуть засвоєнню основних теоретичних понять у базовому курсі інформатики і формуванню алгоритмічного та логіч­ного мислення.

Сформувати навички і вміння використовувати комп'ютерну техніку як практичний інструмент для роботи з інформацією у навчальній діяльності та повсякденному житті.

Мета 1 рівня (2 клас) — виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і пред­мет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кілько­ма предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити завантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», оз­найомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Мета 2 рівня (3-4 класи) — виконуючи завдання в ігровій фор­мі, сформувати в учнів поняття про інформацію та інформацій­ні процеси, ознайомити з алгоритмізацією, навчити створювати малюнки на комп'ютері, вводити і редагувати текст. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Робота за даною програмою дозволяє вчителеві розв'язати такі завдання загального навчального змісту:

·    формування загальних умінь, логічного й алгоритмічного мислення, розвиток уваги і пам'яті, навичок роботи з інформацією, елементів інформаційної культури;

·    формування понять «команда», «виконавець», «алгоритм» і вміння складати алгоритми для навчальних виконавців;

·    отримання практичних навичок роботи з текстовим і графічним редакторами, комп'ютерними програмами навчального призначення.

Зміст даної програми відповідає основам будь-якого базового курсу інформатики. Отримані знання, вміння і навички, передбачені програмою, необхідні учням для продовження навчання і подальшого освоєння базового курсу інформатики.

У 2-4 класах навчання дана програма є пропедевтичним розвиваючим курсом, який побудований на спеціально дібраному навчальному матеріалі та спирається на такі принципи:


·    системність;

·    гуманізація;

·    міжпредметна інтеграція;

·    диференціація;

·    організація навчального процесу через гру.


 

Характеристика структури навчальної програми

Навчальна програма складається з:

·      пояснювальної записки, де визначено: мету та завдання курсу; знання, уміння та навички, яких мають набути учні; особливості організації навчального процесу; перелік про­грамно-технічних засобів, необхідних для успішної реалі­зації курсу; та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

·      змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних до­сягнень учнів;

·      додатків;

·      списку рекомендованої літератури.

Курс має чітко виражену практичну спрямованість. Част­ка часу, відведеного на викладання теоретичного матеріалу, не повинна перевищувати ЗО % від загального обсягу. Про­грамою курсу передбачено проведення практичних робіт на кожному уроці. З урахуванням вікових особливостей і держав­них санітарних правил (ДСанПіН 5.5.6.009-98) практичні ро­боти розраховані як максимум на 15 хвилин. Робота учнів за комп'ютером полягатиме у фронтально-індивідуальному вико­нанні вправ і практичних робіт. Теоретичний матеріал перед­бачено викладати невеликими частинами на початку заняття, орієнтовно впродовж 8-15 хвилин. Основний навчальний ма­теріал має бути засвоєний учнями на уроці. Це досягається за­стосуванням різноманітних форм навчальної діяльності: виклад навчального матеріалу у формі бесіди, використання ігрових форм, робота в групах, організація самостійної роботи учнів із комп'ютером.

 


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  2 клас

Категория: Мои файлы | Добавил: fegura
Просмотров: 4431 | Загрузок: 571 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 3.3/3
Всего комментариев: 1
1 Eternity  
I'm gartfeul you made the post. It's cleared the air for me.

Имя *:
Email *:
Код *: